Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
ई. शुसिल कुमार साह सूचना अधिकारी ९८५२८३२७९५
रामकृष्ण महतो ना.सु जिन्सी र राजस्व शाखा ९८४२८२४११०
लखन लाल साह खरिदार प्रशासन ९८४२८४३२१७
अमिरी कुमार यादव शिक्षा शाखा