Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Vacant प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
रामकृष्ण महतो ना.सु जिन्सी र राजस्व शाखा ९८४२८२४११०
प्रकाश साह हलुवाई कृषि विकास अधिकृत कृषि ९८०४७९३६६६
लखन लाल साह खरिदार प्रशासन ९८४२८४३२१७