Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
ई. शत्रुधन प्रसाद चौधरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२८३०६९५
मायानाथ आचार्य लेखा अधिकृत
राम बिलास महतो सूचना अधिकारी ९८४२८४०५३१
रामकृष्ण महतो ना.सु जिन्सी र राजस्व शाखा ९८४२८२४११०
लखन लाल साह खरिदार प्रशासन ९८४२८४३२१७
अमिरी कुमार यादव शिक्षा शाखा