स्थनीय सेवा शुल्क ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्र आह्वान सूचना (खसी बाख्रा हाटबजार)