वडा नं. १०

वडा अध्यक्ष :मन्टी कुमार मण्डल / वडा सचिव: मायादेवी खत्री

Undefined
Population: 
२८३३
Ward Contact Number: 
९८५२८३०४१० (वडा अध्यक्ष)
Weight: 
-11