नगर विकास समितिको टाउन प्लानिङको जग्गाको हाल/साविक विवरण