नगरवासी तथा सेवाग्राहीहरुको नाममा जारी गरिएको नागरिक वडापत्र २०७४/०७५