अति आवश्यक सेवा बाहेकको सेवा बन्द रहने बारेको सूचना