News and Notices

सूचना सूचना सूचना अव सामाजिक सुरक्षा र घटना दर्ता सबै ONLINE इन्टरनेटबाट भर्नु पर्ने |

सामाजिक सुरक्षा र घटना दर्ता online बाट भर्ने पर्ने प्रबिधि सुरु हुने भाको छ|तेसैले online फोरम भर्न http://202.166.206.117:804/ click गर्नुस अथवा http://docr.gov.np केन्द्रीय पंजीकरण विभाग को वेबसाइटमा गइ online घटना दर्त

Pages