सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

खसी बाख्रा र गुदरी हाट बजार सेवा शुल्क संकलन ठेक्काको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‍वान सूचना

खसी बाख्रा हाट बजार सेवा शुल्क ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सूचना (दोश्रो पटक)

गुदरी हाट सेवा शुल्क ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र तथा दरभाउ पत्र आह्वान सूचना (दोश्रो पटक)