सूचना तथा समाचार

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय (सबै)(MOFALD)

वातावरण, नदी नियन्त्रण तथा सडक मर्मत संभार सेवा शुल्क संकलन ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सूचना

लहान नगरक्षेत्रभित्रका नदी/खोलाहरुको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेल तथा माटो समेतको बिक्री कर संकलन ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सूचना