सूचना तथा समाचार

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय (सबै)(MOFALD)

मिति २०७५/११/०६ कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न भयो | सो बैठकमा लहान मोहत्सवको बारेमा बिशेष छलफल गरियो |

वयापार व्यवसायहरुको अध्यावधिक गर्नको लागि अध्यावधिक टोली जम्मा ४ जना (२ जना राजस्व शाखा र २ जना नगरप्रहरी)गठन भएको र २०७५/१०/२८ गते देखि काम सुरु भएको |