समाचार

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय (सबै)(MOFALD)

भूल सुधार गरिएको बारे सूचना

लहान नगरपालिकाक्षेत्र भित्रको बलान खोलाबाट पुरुवा माटो तथा पुरुवा वालुवा विक्रिकर संकलन गर्ने सम्बन्धि ठेक्का बन्दोबस्तको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना(तेश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५/०७/०९)