स्थनीय सेवा शुल्क संकलन ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०/०३/२२)