गुदरी हाटबजार सेवा शुल्क ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सूचना (वडा नं. ११ देखि २४ सम्म)

Supporting Documents: