स्वयंसेवकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धमा।