सहकार्यमा प्रस्ताबमा आधारित कृषि ,पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि प्रस्ताब आब्हानको सूचना