मृतकको लाश पहिचान गरी सनाखत गरिदिने बारे

Supporting Documents: