सूचना अधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्ने बारे- स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिवालय,(विभाग (सबै), नगरपालिकाको कार्यालय (MOFALD)

Supporting Documents: