५० % अनुदानमा फलफूलको बिरुवा तथा धानको बीउ वितरण सम्बन्धि सूचना॥