स्टाफ नर्स र अ. न. मि. को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।