सरसफाइ अभियान १०० हप्ता मंसिर ४ गते,२०७३ संघ संस्थाहरुसंग मनाइएको झलकहरु