वडा नं. १०

वडा अध्यक्ष :मन्टी कुमार मण्डल / वडा सचिव: मायादेवी खत्री

Undefined
Population: 
२८३३
Ward Contact Number: 
9852830410 (वडा अध्यक्ष) | 9840018156 (वडा सचिव)
Weight: 
-11