बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - प्रकाशित मिति - २०८१्-०२-१४