निशुल्क औषधी बितरण कायॅको लागि औषधी खरिद सम्बन्धि सूचना