तेस्रो पटक सूचना- सार्बजनिक पोखरीहरु र मत्स्यपालन ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी टेण्डर।

Supporting Documents: