खरिद कारवाही रद्द गरिएको बारे

Supporting Documents: