कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि राहत वितरणको विस्तृत विवरण (वडा नं. १ देखि १४ सम्म)