कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आ. व. २०७६-०७७ मा भएको खर्च विवरण