व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविरको लागि दर्ता अपरेटरको करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना