-सामाजिक परिचालकको २०७१\७२ बार्षिक प्रगति विवरण हेर्न click गर्नुस