Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Vacant प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
रामकृष्ण महतो ना.सु जिन्सी र राजस्व शाखा ९८४२८२४११०