Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Vacant प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
शत्रुधन प्रसाद चौधरी इन्जिनियर योजना शाखा ९८५२८३०६९५
रामकृष्ण महतो ना.सु जिन्सी र राजस्व शाखा ९८४२८२४११०
खेम नन्द भूषाल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत khembhusal922@gmail.com ९८५२८२६१११