Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Tirtharaj Bhattarai Chief Administrative Officer tirtharajbhattarai77@gmail.com 9779852826111
शत्रुधन प्रसाद चौधरी इन्जिनियर योजना शाखा ९८५२८३०६९५
शिव लम्साल शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४६०५२४००४
विपिन चौधरी सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ict.lahanmun@gmail.com 9825749385
रामकृष्ण महतो ना.सु जिन्सी र राजस्व शाखा ९८४२८२४११०