नव निर्मित विद्यालय भवन तथा एकिकृत बस्ती हस्तान्तरण