वडा नं. १

वडा अध्यक्ष:युगल किशोर चौधरी / वडा सचिव: ज्ञान महतो 

Undefined
Ward Contact Number: 
9842825416 (वडा अध्यक्ष)
Weight: 
-20