सूचना सूचना सूचना अव सामाजिक सुरक्षा र घटना दर्ता सबै ONLINE इन्टरनेटबाट भर्नु पर्ने |

सामाजिक सुरक्षा र घटना दर्ता online बाट भर्ने पर्ने प्रबिधि सुरु हुने भाको छ|तेसैले online फोरम भर्न http://202.166.206.117:804/ click गर्नुस अथवा http://docr.gov.np केन्द्रीय पंजीकरण विभाग को वेबसाइटमा गइ online घटना दर्ता मा click गर्नुस र फोरम भर्नुहोस |फोरम भर्दा अन्तयमा mobile number दिनुहोस तेसपछि mobile मा आको token number  लिइ नगरपालिकाको पंजीकरण साखा मा ३५ दिन भित्र सम्पर्क राख्नुहोस|